WiSH: Julekalender – Et varmt måltid mad til gadens folk – får unge på kanten i arbejde!

Indsendt d. 17. november 2020 kl. 13:38

Julekalender – Et varmt måltid mad til gadens folk – får unge på kanten i arbejde!

JunkFood har siden Danmark lukkede ned den 12. marts, 2020 produceret og leveret 70.000 varme måltider til gadens folk. Vi har fundet ud af at det ikke kun er I Corona tider, at de hjemløse er sultne og mangler mad, hvorfor vi har fortsat vores aktiviteter I et lånt køkken på H17. Udover vores kerneprodukt, som er et varmt måltid mad til gadens folk, har vi erfaret, at vi har en platform som bl.a. kan mindske madspild og sørge for at unge på kanten kommer I arbejde. Projekt JunkFood Baggrund JunkFood er en forening stiftet af Michelinkokken Rasmus Munk. Junkfood blev startet under Covid-19, som et tilbud om mad til gadefolket. Junkfood levere aftensmad, da der er et stort udækket behov og de fleste væresteder lukker midt på dagen. Junkfood har en ambition om, at sikre et varmt måltid hver dag til de mest udsatte gadefolk i første omgang i København og senere i resten af Danmark. På Vesterbro i København vurderes der at være omkring 5-600 gadefolk døgnet rundt, hvor af mange har komplekse udfordringer, herunder et til tider voldsomt kaotisk forbrug af diverse euforiserende stoffer. På landsplan er der ca. 6400 hjemløse i Danmark. Gadens Folk har ofte ikke appetit og mærker ikke nødvendigvis, at de har brug for næring, hvorfor mad sjældent prioriteres. Desværre melder en række sociale aktører, at dette ses i deres reaktionsmønster. For lidt mad skaber frustrationer som ender i konflikter, der står i vejen for den enkelte såvel som for omgivelserne. Det resulterer i sværere arbejdsvilkår for de lokale socialarbejdere, utryghed hos lokalbefolkningen og gener for det lokale erhvervsliv. Følgende citater er et lille glimt af, hvad projektet indtil nu har betydet: ”Marie Louise Dyhrberg, Institutionsleder af Herbergscentret Sundholm har erfaret at når JunkFood leverer aftensmad ud er der markant mindre vold og konflikter blandt beboerne.” ”Bettina Bach, Institutionsleder af Det skærmede Kvindeherberg på Sundholm udtaler, at når JunkFood leverer aftensmad er det en måde for personalet at give omsorg for beboerne på og ofte giver det samtidig en åbning for en god samtale.” Med det gode formål om at lave mad til Gadens Folk har vi en unik platform til at få unge på kanten engageret. De kan spejle sig i, hvor de kan ende eller være i en sammenhæng, hvor de kan få en meningsfuld tilværelse. JunkFood levere mad til dem som trænger og engagere unge på kanten i projektet! Formål JunkFood’s mission er: At hjælpe gadens folk med et varmt måltid hver dag og udsatte unge ved at give dem en meningsfuld beskæftigelse JunkFood’s vision er: At alle gadens folk i Danmark får et varmt måltid mad hver dag. Samt at organisationen kan fungere med hjælp fra en stor andel unge udsatte som gennemgår et JunkFood forløb og herefter kan begynde på en uddannelse eller et arbejde. Målgruppe: Målgruppen er personer, som ikke disponerer over egen (ejet eller lejet) bolig eller værelse, men som er henvist til midlertidige bo alternativer, eller som bor midlertidigt og uden kontrakt hos slægtninge, venner eller bekendte. Som borgere i hjemløshed regnes også personer uden et opholdssted den kommende nat. Vi arbejder med herberger og væresteder, hvis brugere er de absolut mest udsatte i Danmark. Stof eller alkoholafhængige, psykisk syge, unge uden et netværk, voldsramte etc. Brugere som kun har ringe eller ingen adgang til et næringsrigt måltid mad. Desuden er målgruppen unge på kanten. ’På kanten’ er i denne forbindelse en metafor for en situation eller position, der knytter sig til vores forståelse af ungdomslivets arenaer, og kanten skal her favne det, at de unges udsathed kan gå flere veje. Der er tale om en kant, som byder på såvel faren for at ’falde ud over’, som på muligheden for det modsatte. Vi arbejder i et felt, hvor unge på kanten serverer mad til meget socialt udsatte og kan spejle sig i, at der kan de ende. Alternativt kan de vælge, at være dem som hjælper i stedet for at blive hjulpet og komme ind i en samfundsmæssig sammenhæng. Handling JunkFood leverer et varmt måltid mad til Gadens Folk. Mange væresteder lukker om eftermiddagen og på bosteder bliver der sjældent serveret mad. Vores projekt gør en forskel, for mad er skadesreducerende. For socialmedarbejdere er det omsorg at servere et måltid mad, det mindsker konflikter og vold og det giver en lejlighed til at samtale. Desuden giver det en følelse af normalitet som kan være vejen til et bedre liv. De ni væresteder vi leverer til i dag, er dybt taknemmelige for at få maden. Hvis vi ikke levere, får de ikke mad, så det er ikke sådan at vi erstatter et eksisterende tilbud. Vi har tilkendegivelser fra andre væresteder og herberger at de også ønsker at få leveret mad. Et behov på yderligere 400 måltider. Et måltid koster kr. 25,- når vi medregner omkostninger til hele den platform der skal bringe unge på kanten i uddannelse eller arbejde. Vi gør d.d. som følger som er proof of concept: 1. Vi producerer hver dag 300 måltider om dagen, 7 dage om ugen, 365 dage om året. 2. Vi låner køkkenet på ca 50 kvm2 på H17, hvor der fokuseres på næring, vitaminer og kvalitet. 3. Vi tager unge på kanten ind i det omfang vi har kapacitet på nuværende tidspunkt. 4. Vi har lavet aftale med Hotel- & restaurationsskolen, så 10-12 kokkeelever arbejder hos os. Skolen betaler en kok som mentor. 5. Vi har netop indgået et formaliseret samarbejde med Irma om overskudsvarer, salg af vores produkter og job til unge på kanten. 6. Vi afhenter overskudsvarer varer fra et lokalt supermarked. 7. Vi har aftaler med fiske- og kødproducenter om levering af overskudsvarer. 8. Vi har 11 frivillige som bl.a. hjælper os med at bringe maden ud. 9. Vi har dialog med Københavns kommune vedr. kommunens rolle i projektet. Der er på socialområdet diskussion om, hvorvidt vi bør tage penge for maden, da det kan være med til at gøre brugerne livsduelige. Andre mener at, hvis en bruger har 100 kroner, vil de hellere bruge det på et fix, så glemmer de sulten og de eventuelle traumer, der har ført dem til hvor de er i livet. Vi har ikke gjort vores stilling klar endnu, men holder fokus på, at Junkfood skal levere en ydelse, der virker for brugerne. I dag leverer vi maden gratis, lytter til væresteders behov og modtager mange taknemmelige hilsener. Sideløbende med produktionen på H17 leder vi efter et større og en mere permanent løsning på et køkken, hvor vi får mulighed for at nå bredere ud og inddrage flere unge på kanten i projektet. Med mad til gadens folk som omdrejningspunkt engagerer vi unge på kanten og hjælper dem til at blive livsduelige Et arbejde eller en uddannelse kan være det der skal til, for at få et meningsfuldt liv. Gennem et arbejde træner man struktur, man får kollegaer som har potentiale til at blive nære relationer, man indgår i en social sammenhæng og man bidrager til samfundet. Vejen dertil kan være svær, hvis man ikke har de grundlæggende færdigheder der skal til for at få og passe et arbejde. I JunkFood vil vi benytte vores kerneydelse: Mad til gadens folk til at inkludere de unge på kanten. Som forandringsteori skemaet illustrerer er planen at køre sidemandsoplæring og mentoring. Hvis der er behov for, at vi inddrager andre samarbejdspartnere gør vi det. Ligesom vi er agile i vores tilgang. I dag leverer JunkFood mad til herberger, hvor der er unge i målgruppen. De unge kender os for vores leverancer – et positivt møde. De næste skridt kan være som følgende: – At aftale at en ung tager imod maden og bliver ansvarlig for uddeling på herberget. – At invitere den unge evt. sammen med andre fra herberget ind til JunkFood og besøge os. – At tilbyde den unge at komme ind og være en del af køkkenteamet. – At aftale et forløb med den unge ud fra de behov og udfordringer den unge har. – At definere en realistisk ramme med den unge – At mestrer, måske fejle og prøve igen. Definere en ny ramme, hvis det er det der skal til og forhåbentlig mestrer igen. – At definerer forhindringer og finde løsninger og bringe andre samarbejdspartnere ind, hvis det er nødvendigt. – Over tid er den unge forhåbentlig i stand til at se sit eget potentiale, møde til tid, tage ansvar og indgå i en kollegial sammenhæng. – At planlægge uddannelses- eller job forløb og evt. i samarbejde med kommunen. De unge vi har dialog med d.d. er på kontanthjælp, så de har mulighed for at forsørge sig. Vi er blevet godkendt af jobcentret til at have unge I virksomhedspraktik. Det har den fordel, at det ikke er en udgift for os, kun ressourcemæssigt. Vi har ansøgt om mentorstøtte. Vi har også fået en henvendelse fra et værested, som vi ikke leverer mad til men som har kontaktet os m.h.p. at få unge ind hos os, da de synes det lød som en god ramme. Den unge bliver håndholdt. Hvis at møde til tid er udfordringen, er det det, vi træner. Skal den unge ringes op, hentes, møde sent? Hvis de ikke er rene, kan de tage bad på H17 og hvis tænderne er dårlige, hvilket de tit er og det ofte er en hæmsko for fremmøde, tager vi fat i det. Vi har dygtige engagerede kokke som vil være deres mentorer som brænder for faget at lave mad. Vi har kokkeelever som er unge og kun er et skridt væk fra hvad de unge på kanten kan blive. Begge niveauer er gode rollemodeller som den unge på kanten kan spejle sig i. Vi arbejder med et felt som er meningsfuldt. De unge på kanten hjælper nogen, istedet for at blive hjulpet, hvad de formentlig er blevet det meste af deres liv. Det giver en god fornemmelse oveni, at de indgår i et fællesskab som hver dag ender med, at vi sammen har lavet en stor portion mad til nogen som trænger – et konkret output. Vi bygger op, finder den unges potentiale, mestrer og træner ved sidemandsoplæring at blive gjort klar til at starte i en uddannelse- eller jobmæssig sammenhæng. JunkFood er en tryg mellemstation til det virkelige liv. Vi håber I kan se mulighederne i projektet og står selvfølgelig til rådighed for uddybende spørgsmål.


Indsendt af JunkFood

Kontakt JunkFood via e-mail.