WiSH: Støtte til projektet Brug Bolden – et tilbud for udsatte unge

Indsendt d. 24. februar 2020 kl. 10:36

Støtte til projektet Brug Bolden – et tilbud for udsatte unge

Brug Bolden Danmark Cvr.nr: 40543163 www.brug-bolden.dk Vi ansøger hermed om støtte til at inklusion af stærkt udsatte unge mænd og kvinder, ind sportslige fællesskab, i 3 regioner, gennem Brug Bolden Fællesskaberne. Resume Der ansøges om støtte til fortsættelse og fastholdelsen af to etablerede fællesskaber, samt til udviklingen af to yderligere Brug Bolden Fællesskaber, som er med til at skabe forudsætningerne, for at stærkt udsatte unge på kanten af samfundet, kan komme ind et frivilligt og motiverende fællesskab, med afsæt i deres fælles interesse for fodbold og ikke deres baggrund. Resultater fra Fællesskabet i København, som siden 2016 har haft i gennemsnit 250 brugere årligt har vist at projektet rykker svært socialt belastede unge, med misbrug, kriminalitet og hjemløshed/sofasurfing, væk fra deres gamle miljø, gennem tilbud om et ligesindet og ligeværdigt netværk, af frivillige rollemodeller og aktiviteter, som motiverer, inspirerer og mobiliserer dem. Der skabes en forandring, i det enkelte individ gennem fællesskaberne, som kommer af anerkendelse, samhørighed, struktur og oplevelsen af at blive værdsat, som en del af ”holdet”. Dette selvom alle kan være med i Brug Bolden Fællesskabet, uanset om de er gode eller faktisk ikke kan spille bold når de kommer. Det er ikke fodbolden, men deres udvikling og liv, som er målet. Baggrund for det ansøgte Brug Bolden Fodboldskabet findes i Middelfart og København, ligesom der er indgået samarbejde med kommunerne, i Ballerup og Slagelse, med tilslutning af udsatte unge fra både lokal og omegnsområderne i disse områder. Der er hertil tilkendegivet interesse fra yderligere Gladsaxe, samt Sønderborg, som sigtes efter i 2021. Manglen på plads og ressourcer i København, som oplever op til 42 unge mennesker fra hele Storkøbenhavn dukker op til en enkel Brug Bolden træning, udgør en udfordring ift. plads og ressourcer, og derfor et stærkt behov for at der åbnes op for flere fællesskaber, med samme gode erfaringer, principper, frivilligorganisering og aktiviteter i nye områder. Formål: At tilbyde udsatte unge, med svære sociale problemer, adgang til et åbent netværksdannende fællesskab drevet af frivillige i to nye områder på Sjælland. At give målgruppen af unge mennesker, med meget lidt tillid til mennesker og det offentlige, muligheden for at indgå i et konstruktiv og inspirerende netværk af mennesker, med et interessebaseret udgangspunkt. Støtten som ansøges, skal sikre mulighed for sociale aktiviteter og deltagelsen i stævner i 2020 for to nye fællesskaber, i Slagelse og Ballerup, samt bidrage til at fastholde frivilligledelsen, som muliggør flere frivilligkorps, fordelt på fællesskaberne, og som er tovholder på årshjulet for alle fællesskaber, samt har ansvaret faste og de nye frivillige trænere og peer to peer mentorer. Disse skal inden opstart i et Brug Bolden Fællesskab rekrutteres, opkvalificeres i metoden og klædes på til opgaven gennem et indledende følg forløb, da det vores frivillige, som vores målgruppe opnår relation til. Målgruppe Den konkrete målgruppe af brugere er unge kvinder og unge mænd, mellem min.15 år og max. 30 år. Fællesskabets værdifulde evne til netværksdannelse og dettes interessebaserede udgangspunkt, fjerner enhver aldersbaseret barriere. Aldersdifferencen i brugergruppen gør tværtimod gruppedynamikken stærkere, og der opstår en fantastisk ydmyghed og omsorg, hos de ældre unge, som giver plads, husker og skænker omsorg til de unge på 15 – 18 år, mens de selv oplever anerkendelse og nogen som spejler sig i dem, som altså er givende begge veje. Mere end halvdelen af målgruppen, er opvokset i misbrugsfamilier og alkoholiserede hjem, har nuværende eller tidligere misbrugsproblematik og/eller er kriminalitetstruede, hjemløse eller sofasurfere. Fælles for hver og en – er at de befinder sig på kanten af samfundet. Metode: Projektet benytter sig af anerkendende og inkluderende pædagogik som primær metode i projektet, kombineret med frivillighed, fysisk aktivitet og fodboldaktiviteter som et styrende pædagogisk værktøj. Vi benytter os endvidere af Peer to Peer metoden, som bruger frivillige rollemodeller med en tidligere social udsathed, som er mentorer i projektet og inspirere brugerne, som kan spejle sig i dem. Mål på kort og længere sigt Målet med projektet er også langsigtet, da den kan mindske den udsathed, som brugerne kommer ind i fællesskabet med, og gennem Brug Bolden Danmark, som samarbejder med en lang række aktører, kan efter en kortere eller længere periode i projektet overgå, afhængigt af den enkeltes behov og situation, til behandling, en supplerende støtte i vores samarbejdende kommuner, eller en almindelig fodboldklub, som vi har oplevet mange har gjort. Ligeså har vi en del andre succeshistorier, hvor en del a brugerne søger ind på uddannelse eller få et arbejde, samt sted at bo, imens de er del af projektets aktiviteter, som bliver et fast frirum og holdepunkt med sunde og fremtidsperspektiverede værdier, som motivere målgruppen Således giver projektet på den lange bane noget helt individuelt, til hver bruger, som ikke på forhånd kendes for den enkelte, udover at tilknytning og regelmæssig deltagelse i Brug Boldens aktiviteter, frigiver en lang række styrker og ressourcer, som hvert individ indeholder, men som de først selv indser, når de har været del af fællesskabet over tid. Baggrund: Brug Bolden København, som er det første fællesskab, som etableret som projekt i 2016 med ganske få brugere, har siden da vokset og udviklet sig, ligesom de mange brugere som har været i projektet gennem tiden, har årligt et gennemsnit på over 3.000 fremmøder på regelmæssige og fast strukturerede aktiviteter, som meget hurtigt giver vores løbende nye deltagere, en følelse af stabilitet, tillid og tryghed, fordi at de samme rollemodeller og profiler, herunder trænere og mentorer, står til rådighed for dem uge efter uge. Siden 2016 har projektet, Brug Bolden København, skabt grobunden for et markant voksende og socialt-samt sundhedsfremmende fællesskab for unge udsatte fra hele København og omegn, samt væresteds – og foreningsbrugere med svære sociale problemer. Brug Bolden Danmark, er i dag blevet en paraplyorganisation for flere fællesskaber og afdelinger, af samme koncept, også kaldet Brug Bolden Fællesskaberne, som nu skal etableret i flere områder, med et særligt højt behov på Sjælland og i Hovedstaden, hvor fremmøde og aktivitetsniveauet er særskilt højt. Organisationens overordnede mål, er at plante nye frivillige Brug Bolden Fællesskaber over de kommende år, således at unge mennesker i målgruppen, som ikke er i nærheden af et lignende tilbud, kan få adgang til et interessebaseret netværk, som bidrager til at de opnår øget struktur og livskvalitet i dagligdagen, lyst til forandring og et sundere alternativ til misbrugs- og kriminalitetsmiljøet. De kommende aktiviteter i Brug Bolden Ballerup og Brug Bolden Slagelse Vi har 4 faste aktiviteter og elementer, som vi ved har en motiverende effekt og tiltrækker vores målgruppes interesse, såvel som vores frivillige, og disse danner grundstenene i Brug Bolden Danmark, og skal implementeres i de to nye fællesskaber. • Fast træning hver uge med trænere og øvelser, som tilpasses niveau og formåen • Sociale aktiviteter – med samvær, som organiseres i samspil med brugerne • Fælles deltagelse til stævner rundt i landet, målrettet udsatte • Uformelle samtaler og kontakt til brugerne mellem aktiviteterne. Gennem træning, opnår de energi, psykisk og fysisk trivsel, nye relationer, voksne de har tillid til og som ikke forventer andet af dem, end et ansvar for aftaler og at respektere, samt behandle hinanden og vores frivillige, som de selv ønsker at behandles. Herudover opnår målgruppen gennem de regelmæssige aktiviteter, et naturligt tilknytningsforhold til både vores frivilligteams og ikke mindst et sundhedsfremmende og inspirerende frivilligt fællesskab, som alternativ, til det miljø, som de i årevis har levet i. De mest centrale målsætninger i projektet, som vi i dag med 3,5 års erfaringer og resultater på, viser at projektets mest effektive og markante udvikling på brugerniveau, sker når de unge inddragelsen og får et medansvar. For igennem fællesskabets aktiviteter, er der en vifte af kompetencer og ressourcer, som afdækkes eller udvikles, og derfor opstår der en særlig relation mellem fællesskabet, de frivillige og den enkelte bruger. Anerkendelse for hver lille sejr, den enkelte har, bliver italesat og derfor har vi brugere, som er hos i over et år, og en række frivillige, som i 2016 startede hos os, som udsat bruger, henvist af kriminalforsorgen eller selv kom ind fra gaden. Aktiviteterne har til formål: • At være åbent for alle udsatte borgere under 30 år og netværksskabende med udgangspunkt i den fælles interesse for fodboldsport og danne et fundament for at mødes regelmæssigt, hvilket skaber et alternativ til misbrugsmiljøet og som forbedrer deltagerens psykiske og fysiske velvære. • At give vores unge deltagere muligheden for organiserede regelmæssige udendørs aktiviteter, hvor de regelmæssigt mødes med andre brugere på tværs af værestederne, som skaber rammer for motivation og positiv forandring i brugernes dagligdag. At styrke den enkeltes netværk og skabe sociale relationer i et stoffrit miljø. • Det er målet af deltagerne indgår aktivt i alle de konkrete aktiviteter for at skabe et socialt engagement og vedligeholde deres interessebaserede fællesskab, få madlavning og samvær omkring spisning er en stor del af de sociale aktiviteter udenfor banerne. • Aktiviteterne i “Brug Bolden ” skal både oparbejde en social bevidsthed, udvikle sociale kompetencer og færdigheder, samt skabe et trygt rum for uformelle samtaler, hvor deltagerne har mulighed for at bruge de frivillige og hinanden. Vi søger 250.000 kr. eller del heraf. Venlige hilsner på vegne af Brug Bolden Fællesskaberne Michael Mogensen, Næstformand og Fællesskabsansvarlig www.brug-bolden.dk w


Indsendt af Hans Henrik Lichtenberg Brug Bolden

Kontakt Hans Henrik Lichtenberg Brug Bolden via e-mail.

FØDEVARER MED

ÆRLIG OMTANKE

Det er ikke bare et slogan for os

– det er i vores DNA.

Ved at tilmelde dig vores nyhedsbrev, kan du følge SEiMEi.

En lokal virksomhed, der bestræber sig på at være en anerkendt spiller med en positiv rolle i samfundet.

TAK FOR DIN TILMELDING

Tjek venligst din indbakke. Du kan nu lukke dette vindue.