WiSH: Styrket indsats til misbrugsramte børnefamilier

Indsendt d. 24. februar 2020 kl. 12:27

Styrket indsats til misbrugsramte børnefamilier

Pårørendehusets frivillige gruppeindsats til misbrugsberørte familier: Der ansøges hermed om 100.000 kr. til afvikling af støttende og barrierenedbrydende gruppeforløb i 12 måneder til stærkt udsatte og sårbare individer i misbrugsramte familier. Støtten skal direkte medvirke til, at 80 udsatte og sårbare pårørende i den ansøgte periode modtager en efterspurgt og savnet hjælp gennem inkluderende 12 ugers forløb, særligt målrettet omsorgsgivere i børnefamilier, der lever med alkohol- og stofmisbrug i hjemmet. Projektets overordnede sigte er at styrke selvstændighed, selvindsigt og netværk, herigennem en øget livskvalitet hos målgruppen, så de nedbryder den isolering fra omverden, som står til hinder for trivsel og udvikling for dem selv og deres børn. Dette muliggøres gennem en omsorgsfuld og gruppeorienteret frivillig indsats med terapeutisk ledelse. Der er tale om en stærkt overset målgruppe af omsorgsgivere med fælles børn, hvor anden forælder er misbruger. Målgruppen lider under svære vilkår og belastninger, som man som børnefamilie har ved at leve sammen en aktiv misbruger. Projektet afvikles i Pårørendehuset i København. Gennem pårørendegrupperne ønsker vi at favne og imødekomme pårørende omsorgsgivere fra misbrugsfamilier i Storkøbenhavn og Sjælland, hvor en erfaren terapeutisk gruppeleder og frivillige terapeuter, gennem en motiverende tilgang og undervisende elementer i grupperne, styrker den enkelte pårørende i at skabe bedre forudsætninger for familiens liv og ikke mindst for børnene i familien, som er i stærk risiko for skadevirkninger og varige følger. Målgruppen er kendetegnet ved dennes store sociale, økonomiske samt psykiske udsathed, da de pårørende oftest har den svære støttende eller undertrykkende rolle i dagligdagen i misbrugerens liv, både voksne såvel som børn. Mange af dem oplever eller har oplevet fysisk vold, løgne, krænkelser og store psykiske belastninger ved at leve med en misbruger gennem mange år. Jeres støtte vil gå til forældre, som har børn med aktive misbrugere, som ingen tilbud har i dag og skal sikre forandring på både kort og lang sigt. Grupperne skal helt konkret sikre, at omsorgsgivere til mindreårige børn bliver styrket i at håndtere livet som pårørende med afsæt i egne og børnenes behov, lærer at udtrykke følelser, sætte ord på oplevelser og opnå tillid til andre mennesker blandt ligesindede og frivillige. Den forandring, som skabes i forælderen, vil smitte af på børnene, så de ikke opvokser med et destruktivt mønster og en tung bagage af indestængte følelser, svigt, skam og magtesløshed. Børn i misbrugsfamilier medtager oftest oplevelserne med i deres ungdom og voksenliv, og omstændighederne står generelt til hinder for at børnene har et godt liv og et sundt selvværd samt tillid til egne evner. Gennem vores erfaringer i Misbrugsportalen, og understøttet af forskning, kan vi ved at understøtte pårørende omsorgsgivere så tidligt så muligt skabe en positiv effekt på resten af familien, også på den misbrugende part. Voksne pårørende støtter desværre oftest misbrugsadfærden på et ubevidst plan, herunder den dysfunktion og det hemmelighedsfulde kommunikationsmønster, som dannes i familier med misbrug. Støtten vil derfor afhjælpe den udsathed, som hele familien befinder sig i, og de pårørende som deltager i projektet får nedbrudt isolationen, opnår et varigt støttende netværk hvorigennem de tilegner sig nye redskaber. Gennem gruppeforløbene får de øget indsigt og et fornyet realistisk perspektiv, som fremmer handlekraftighed, som tilgodeser de børn og unge, der lever i de vilkår, forældrene danner fundamentet for. Som organisation er vi kendetegnet ved at have en dyb indsigt i afhængighed og er specialiseret i at rådgive og støtte mennesker berørt af misbrug og afhængighed. Vi tilbyder hver dag telefonisk rådgivning og hertil støttende samtaleforløb til flere tusinde pårørende i Danmark. 78 % af alle rådsøgere, som kontakter Misbrugsportalens Rådgivning, er pårørende, hvilket placerer de misbrugsramte familier som vores primære målgruppe. Pårørendehuset, hvori pårørendegrupperne skal afvikles i, er landets første tryghedscenter for målgruppen, som er organisationens nye fysiske rammer og realiseres til sommer, hvor målet er at tilbyde et åbent, fysisk og varigt fællesskab af frivillige og pårørende, hvor inkluderende samværsaktiviteter og gruppeforløb er de centrale elementer. Pårørendehusets formål er at skabe rammerne om en varig fysisk indsats, hvor pårørendegrupperne er en væsentlig del af indsatsen. Pårørendehuset danner herudover rammerne om andre mere fællesskabsorienterede aktiviteter, som understøtter målgruppens livskvalitet ved at afhjælpe mere sociale udfordringer, som pårørende har, hvor misbruget er det styrende omdrejningspunkt i familien. Tilsammen og i synergien i samspillet mellem fællesskab, samvær og terapeutiske pårørendegrupper medvirker indsatsen til, at målgruppen bryder en årelang tavshed og erstatter de ringe løsningsstrategier, som tager afsæt i misbrugeradfærden og dennes behov med mere konstruktive og fornuftbaserede løsningsstrategier, som tager afsæt i børnenes og familiens trivsel og velfærd som helhed.


Indsendt af Silvia Meyer

Kontakt Silvia Meyer via e-mail.